Đơn giản đồng bằng chặt chẽ

Màu sắc: Màu Tím
  • Một cỡ