Bao giày

100 cái bọc giày dùng một lần không thấm nước

100 cái bọc giày dùng một lần không thấm nước

2 chiếc bọc giày mờ

2 chiếc bọc giày mờ

1pc Nắp giày chống trượt

1pc Nắp giày chống trượt

100 chiếc Nắp giày dùng một lần rõ ràng

100 chiếc Nắp giày dùng một lần rõ ràng

100 chiếc Giày dùng một lần Bìa

100 chiếc Giày dùng một lần Bìa

10 cái Bao đựng giày dùng một lần

10 cái Bao đựng giày dùng một lần

100 chiếc giày dùng một lần

100 chiếc giày dùng một lần

2 cái Vệ sinh Nắp giày

2 cái Vệ sinh Nắp giày