SHEIN Hong Kong Return Addresses

收件人(Recipient):Bunny Wong(王子璐)
電話(Direct Line):852-3905 3906
地址(Address):
Nếu bạn sử dụng POST bao gồm cả EMS để gửi lại, vui lòng gửi lại địa chỉ sau:
Resident Letter Box No.223 (Truck Dock 1-10,“VIP.COM”), Ha Tsuen Road,Ping Shan,Yuen Long,N.T. HongKong
Nếu bạn sử dụng EXPRESS để gửi lại, vui lòng gửi lại địa chỉ sau:
“VIP.COM”, NO. 223, Ha Tsuen Road, Yuen Long, The New Territories, Hong Kong