Kính khóa kim loại tròn

Màu sắc: Trong sáng
Số lượng: