Quyền chọn không tham gia bán thông tin của bạn

Nếu bạn là người tiêu dùng ở California, bạn có thể thực hiện quyền từ chối bán thông tin của mình; quyền này liên quan đến việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác.
Nếu bạn muốn chọn không tham gia bán thông tin của mình, bạn có thể chọn [quản lý cookie] ở cuối trang web và tắt "bán dữ liệu cá nhân".