Kích thước lớn hình hoa khâu ren vòng thép bộ đồ lót

  • 85C
  • 90C
  • 95C
  • 100C