Đai trang trí nút trơn

Màu sắc: Màu xanh hải quân
Số lượng: