Đặt thẻ & Đặt Chủ Thẻ

1pc Lá & Thiết kế Flamingo Chủ Thẻ Ngẫu nhiên
5 cái chủ thẻ đơn giản
3 cái chủ thẻ bằng gỗ đơn giản
3 cái Gốc cây có hình dạng Kẹp thẻ ngẫu nhiên
1 cái kẹp thẻ bằng gỗ