Điều khoản và Điều kiện Chương trình SHEIN X

1.Bằng cách gửi thông tin của bạn và nhấp vào “ĐĂNG KÝ NGAY”, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (a) bạn từ 18 tuổi trở lên; (b) thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng sự thật và chính xác; (c) bất kỳ thiết kế hoặc hình ảnh nào bạn tải lên chỉ do bạn tạo ra và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba.
2.Thông tin bạn gửi sẽ được chúng tôi sử dụng để xác định, theo quyết định riêng của chúng tôi, có nên xem xét việc khám phá một thỏa thuận cấp phép tiềm năng với bạn hay không. Việc gửi đơn đăng ký không đảm bảo cho bạn một vị trí trong Chương trình SHEIN X. Nó chỉ là bước đầu tiên trong quá trình này. Nếu chúng tôi không liên hệ với bạn, đó là vì chúng tôi đã xác định, dựa trên nhiều tiêu chí nội bộ khác nhau và số lượng nhà thiết kế hạn chế mà chúng tôi có thể chấp nhận mỗi mùa, rằng bạn sẽ không phù hợp với Chương trình mùa này.
3.Nếu bạn không được chọn cho Chương trình SHEIN X, các thiết kế hoặc hình ảnh bạn gửi sẽ bị xóa khỏi tệp của chúng tôi.
4.Việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm cả việc gửi đơn đăng ký SHEIN X, phải tuân theo Điều khoản và Điều kiện Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào “ĐĂNG KÝ NGAY BÂY GIỜ”, bạn hoàn toàn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Chính sách Quyền riêng tư .