Giải thích lô hàng chung

Vận chuyển chung là việc kết hợp các sản phẩm từ nhiều đơn đặt hàng thành một gói và vận chuyển tất cả cùng nhau. Điều này làm giảm lãng phí đóng gói và ngăn bạn nhận nhiều gói. SHEIN mời bạn bảo vệ môi trường bằng cách chọn lô hàng chung!
Tuy nhiên, đôi khi các sản phẩm từ các đơn đặt hàng khác nhau có thể không nằm trong cùng một kho hàng hoặc nằm gọn trong một gói hàng. Khi điều này xảy ra, chúng tôi sẽ đóng gói đơn đặt hàng của bạn dựa trên những gì có ý nghĩa nhất.
Nếu bạn có nhiều đơn đặt hàng đáp ứng 3 yêu cầu sau, các sản phẩm trong đơn đặt hàng của bạn có thể được kết hợp và vận chuyển cùng nhau.
1. Nhiều đơn đặt hàng được đặt bởi cùng một tài khoản trong vòng 24 giờ
2. Nhiều đơn đặt hàng có cùng địa chỉ giao hàng
3. Sản phẩm trong nhiều đơn hàng nằm trong cùng một kho.
Nếu bạn có nhiều đơn đặt hàng đáp ứng 3 yêu cầu sau, các sản phẩm trong đơn đặt hàng của bạn có thể được trộn lẫn và vận chuyển riêng.
1. Nhiều đơn đặt hàng được đặt bởi cùng một tài khoản trong vòng 24 giờ
2. Nhiều đơn đặt hàng có cùng địa chỉ giao hàng
3. Các sản phẩm trong nhiều đơn hàng không nằm trong cùng một kho hoặc tất cả các sản phẩm không thể vừa trong một kiện hàng