Deletion Request

Chúng tôi muốn cập nhật cho bạn về yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Hồ sơ của chúng tôi cho thấy rằng bạn vẫn có đơn đặt hàng đang chờ xử lý và / hoặc số dư Tín dụng trên Wallet. Chúng tôi sẽ yêu cầu thêm 30 ngày để có thể giao bất kỳ đơn đặt hàng đang chờ xử lý nào và cho bạn thêm thời gian để truy xuất bất kỳ Tín dụng Wallet còn lại nào trước khi chúng tôi hoàn tất xử lý yêu cầu xóa của bạn. Mọi đơn đặt hàng đang chờ xử lý không được thực hiện và mọi Tín dụng trên Wallet không được truy xuất trong 30 ngày tới sẽ bị hủy vào thời điểm đó và chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tất yêu cầu xóa của bạn theo luật hiện hành.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của SHEIN [TẠI ĐÂY] hoặc liên hệ với chúng tôi tại [email protected].