Mành, Rèm & Cửa Chớp

1pc Bóng mờ màu rắn
1pc Bóng mờ màu rắn