6 chiếc vòng thiết kế chuỗi

Màu sắc: Yellow Gold
  • Một cỡ
Số lượng: