24 móng giả hai màu và 1 miếng băng keo

Số lượng: