1 Hình dán móng chân có sọc và 1 Dũa móng tay

Màu sắc: Đỏ